Miro Kušnyer
Výročná členská schôdza
schôdza

začiatok akcie
30.1.2020
štvrtok

Informácie o akcii

Rezervujte si čas vo štvrtok 30. januára 2020 o 17:30 hod., aby ste sa mohli zúčastniť výročnej členskej schôdze turistického oddielu Prielom Spišská Nová Ves, reštaurácia "U VINCA" jedáleň.

  • Program členskej schôdze KST Prielom Spišská Nová Ves: 1. Otvorenie, 2. Finančná správa KST za rok 2019; 3. Správa o činnosti KST za rok 2019; 4. Plán činnosti KST na rok 2020; 5. Informácia o členských známkach KST na rok 2020; 6. Stanovy KST; 7. Diskusia; 8. Záver    
  • Uhradenie členských známok KST na rok 2020: 1. zaplatenie priamo na schôdzi 2. prevodom na účet KST: 6609041002/1111 UniCredit Bank, IBAN: SK80 1111 0000 0066 0904 1002 do položky správa pre príjemcu je potrebné uviesť MENO a PRIEZVISKO.
  • Podľa stanov KST platí, že členstvo v KST zaniká automaticky po neuhradení členského príspevku za príslušný rok...
  • TERMÍN UHRADENIA členského príspevku na rok 2020: 10.2.2020. Následne 14.2.2020 sa budú hradiť členské poplatky KST na rok 2020 za celý región Spišská Nová Ves na ústredí KST. Známky na rok 2020 budú z ústredia distribuované až koncom mesiaca február 2020, ale známky KST za rok 2019 platia ešte do 31.3.2020, nové známky KST na rok 2020 nadobudnú platnosť až 1.4.2020 /to sa týka i poistenia/
  • Ak by niekto chcel byť i naďalej členom KST Prielom Spišská Nová Ves, ale zabudol resp. nestihol uhradiť členský príspevok KST na rok 2020, je tak možné urobiť kedykoľvek, ale s tým, že s ústredia prídu známky s mesačným oneskorením...
  • výška členského sa oproti minulému roku nezmenila:
KategóriaSuma
Člen v produktívnom veku11 €
Študent, dôchodca do 70 rokov7 €
Žiak do 15 rokov, ZŤP, dôchodca nad 70 rokov5 €Vyhodnotenie akcie


Zúčastnili sa
Laco No...
Ľubica Po...
Zuzka Šp...
Viktor Ka...
Peťo Mu...
Mišo To...
Karol Ko...
Jaro Vo...
Jožo Ka...
Ďuro Ha...
Peťo Po...
Majka Ka...
Evka Pe...
Miro Ku...
Marek Du...
Tomáš De...
Miro Go...
Julka Ha...
Katka Ku...
Eliška No...
Evka Sa...
Miro Va...
Aja Vo...